Hybrid war Pawns and Heroes – from Chechens to Patriotic Eggs

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (CoE) voted unanimously on 16 March to expel Russia from the CoE for its aggression against Ukraine after 26 years of membership (joined on 28 February 1996).

Rightly sensing this, Russia informed the Council on the eve of the vote that it was leaving the organisation itself, through the words of former Duma deputy Pyotr Tolstoy, the former Vice-President of the Parliamentary Assembly.

Europos Tarybos (ET) Parlamentinėje asamblėjoje kovo 16-ąją vieningai balsuota Rusijos išmetimo iš ET klausimu dėl šios agresijos prieš Ukrainą po 26-erių metų narystės (įstojo 1996-ųjų vasario 28 dieną).

Pagrįstai tą nujausdama Rusija išvakarėse buvusio ET parlamentinės asamblėjos vicepirmininko, Dūmos deputato Piotro Tolstojaus lūpomis informavo Tarybą pati paliekanti organizaciją.

And here, in the text “Kremlin’s hero “Westerner” Leonid Slutsky”, the unsung chairman of the International Relations Committee of the Russian Duma, Leonid Slutsky, reacted to the matter as follows: “Another anti-Russian “shabash” is taking place in the Parliamentary Assembly of the European Parliament (… ) The blame for the destruction of the European humanitarian-legal space now rests squarely on the shoulders of those who in recent years have consistently promoted Russophobic hysteria in the EC’s playgrounds, allowed the organisation to turn into a satellite of Washington and NATO, and a blind instrument for the domination of the interests of the North Atlantic (structures? – A.S.). By leaving the EC, Russia will be forced to denounce the European Convention on Human Rights. But it is not worth worrying. All the rights of Russians in our country will be necessarily and unconditionally guaranteed.”

Ir čia tekste „Kremliaus herojus „vakarietis“ Leonidas Sluckis” apgiedotas Rusijos dūmos Tarptautinių santykių komiteto pirmininkas L.Sluckis į reikalus reagavo taip: „ET parlamentinėje asamblėjoje vyksta eilinis antirusiškas „šabašas“ (…) Kaltė dėl europinės humanitarinės-teisinės erdvės sunaikinimo dabar pilnai gula ant pečių tų, kurie pastaraisiais metais nuosekliai skatino rusofobinę isteriją ET aikštelėse, leido organizacijai virsti Vašingtono bei NATO satelite bei aklu šiaurės Atlanto (struktūrų? – A.S.) interesų dominavimo vykdymo instrumentu. Išeidama iš ET Rusija bus priversta denonsuoti Europos Žmogaus teisių konvenciją. Bet sunerimti neverta. Visos rusų teisės mūsų šalyje bus būtinai ir besąlygiškai garantuotos.“

On human rights, even on the eve of the aggression against Ukraine, a couple of Putin’s officials, his advisor Vladimir Medinsky (former Minister of Culture – oops) and Dmitry Medvedev, Chairman of the Security Council of Russia (and former “interim” President from 2008 to 2012, if that’s what you’re wondering), found it in themselves to remind us of the possibility of reintroducing capital punishment in Russia.

Apie žmogaus teises – dar agresijos prieš Ukrainą išvakarėse pora Vladimiro Putino valdinių jo patarėjas Vladimiras Medinskis (buvęs kultūros ministras – ups) bei Rusijos saugumo tarybos primininko Dmitrijus Medvedevas (ir buvęs „tarpinis“ prezidentas 2008-2012 metais, jei ką) rado reikalą prisiminti galimybę atnaujinti mirties bausmę Rusijoje.

According to Dmitry Gudkov, a Russian opposition politician who was expelled from his homeland, they may be trying to avoid a split in the elites because they are already afraid of each other.

After their expulsion from their homeland, the Russians will no longer be able to appeal to the European Court of Human Rights (they were one of its most frequent clients, you see).

Iš tėvynės išguito rusų opozicinio politiko Dmitrijaus Gudkovo vertinimu, gal ir mėgindami išvengti elitų skilimo, nes vieni kitų jau bijo.

Po tėvynės pasišalinimo rusai nebegalės kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą (kaip bežiūrėsi, buvo vieni dažniausių jo klientų).

Russian human rights activist Alexander Podrabinek on the situation around the EC: “It is good that Russia is leaving. It has no place there with the current human rights situation in the country. Enough hypocrisy and the rule of law. Dictatorship must be called dictatorship, it is right and proper. Perhaps, as the situation becomes clearer, there will be more understanding of what to do in the current situation for Europe and what to do for us in Russia.”

So far, the war against Ukraine is like a war.

Rusas žmogaus teisių aktyvistas Aleksandras Podrabinekas apie situaciją aplink ET: „Gerai, kad Rusija ją palieka. Jai ten ne vieta prie dabartinės žmogaus teisių situacijos šalyje. Užteks veidmainiauti ir dengtis teisine valstybe. Diktatūra turi būti vadinama diktatūra, tai teisinga ir tinkama. Galbūt su situacijos aiškėjimu rasis daugiau supratimo, ko dabartinėje situacijoje imtis Europai ir ką belieka daryti mums, Rusijai.“

Gi kare prieš Ukrainą kol kas – kaip kare.

From another address to the nation by President Volodymyr Zelensky: “This is a homeland war. A war with a very stubborn enemy who does not even pay attention to the thousands of his soldiers who have died, and who is now gathering reservists all over Russia to throw them into the hell. Russia is also recruiting strongmen to attack us in Syria, a country which it has destroyed in the same way as the occupiers are now destroying our Mariupol, Kharkiv, Akhtyrka, Chernihiv, Volnovakh, Izum and other cities.”

Iš prezidento Volodymyro Zelenskio dar vieno kreipimosi į naciją: „Tai tėvynės karas. Karas su labai užsispyrusiu priešu, kuris nekreipia dėmesio net į tūkstančius žuvusių savo kareivių, šiuo metu visoje Rusijoje renka rezervistus, kad mestų juos į peklą. Rusija puolimui prieš mus irgi verbuoja galvažudžius Sirijoje – šalyje, kurią sunaikino lygiai taip pat, kaip dabar okupantai naikina mūsų Mariupolį, Charkivą, Achtyrką, Černihivą, Volnovachą, Izyumą ir kitus miestus.“

On 16 March, the press secretary of the Russian president, Dmitry Peskov, announced that his country was ready to consider as a compromise the status of Ukraine as a demilitarised state on the model of Sweden or Austria.

On the same day, the aggressor’s foreign minister, Sergei Lavrov, explained that Moscow supported the initiative of Israel and Turkey to mediate peace talks, but that it was not prepared to see the countries that had imposed sanctions on it as mediators.

Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas kovo 16-ąją skelbė, jog jo šalis kaip kompromisą pasirengusi svarstyti Ukrainos kaip demilitarizuotos valstybės Švedijos ar Austrijos pavyzdžiu statusą.

Tą pačią dieną agresorės užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas aiškino, jog Maskva remia Izraelio bei Turkijos tarpininkavimo taikos derybose iniciatyvą, bet nepasirengusi tarpininkėmis matyti jai sankcijas paskelbusių šalių.

Also on 16 March, the aggressor’s soldiers fired on people queuing for bread in Chernihiv, killing 14. On the same day, Ukrainians said goodbye to the victims after the Antopol TV tower was shelled by Russian missiles. The bodies of 21 victims were recovered after the rescue work was completed.

Mr Lavrov, on the same unfortunate day, 16 March: we are conducting the special operation very carefully, targeting only military infrastructure.

Irgi kovo 16-ąją agresoriaus kareivos apšaudė eilėje prie duonos Černihive stovėjusius žmones, užmušė 14. Tą pačią dieną ukrainiečiai atsisveikino su aukomis po rusų raketomis apšaudyto  Antopolio televizijos bokšto. Baigus gelbėjimo darbus rasti 21 žuvusiojo kūnai.

S.Lavrovas tą pačią nelaimingą kovo 16-ąją: specialią operaciją vykdome labai rūpestingai,  taikomės tik į karinę infrastruktūrą.

Somehow, the tongue doesn’t want to deny it. It makes no sense, because the documentation of how the Russian army is trying to surround cities, to create the worst possible humanitarian crises in them, to make the people live through the horror, is already breathtaking.

The World Health Organisation has documented 43 Russian attacks on Ukrainian medical facilities, including hospitals, between the beginning of the aggression and 18 March.

Kažkaip liežuvis nesiverčia neigti. Beprasmiška, nes/kai jau tiesiog kvapą gniaužią nuo dokumentacijų, kaip Rusijos armija stengiasi apsupti miestus, juose sukelti kuo didesnes humanitarines krizes, kad žmonės išgyventų siaubą.

Pasaulio sveikatos organizacija nuo agresijos pradžios iki kovo 18-osios užfiksavo 43 rusų atakas prieš Ukrainos gydymo įstaigas, įskaitant ligonines.

As Mykhailo Podoliak, an advisor to Ukrainian President Viktor Yanukovych, and a member of the Ukrainian delegation to the talks with Russia, has noted, the decisions of the Russian military leadership are unpredictable and we will never know the motives. Except for the fact that the Russian negotiators will look the Ukrainians in the eye during the negotiations and, at the same time, cynically kill its people.

Kaip yra pastebėjęs Ukrainos prezidento V. Zelenskio patarėjas, Ukrainos derybų su Rusija delegacijos narys Mychailo Podoliakas, Rusijos karinės vadovybės sprendimai neprognozuojami, mes motyvų iki galo niekada nežinosime. Išskyrus faktą: rusų derybininkai derybose žiūrės ukrainiečiams į akis ir tuo pat metu ciniškai žudys jos žmones.

On martial prowess. Also according to British intelligence data published on 16 March, the Ukrainian armed forces are ingeniously exploiting the lack of manoeuvrability of the Russian army. The Russians avoid getting off the roads, so the Ukrainians are blowing up bridges on their routes. Moreover, despite Kremlin propaganda to the contrary, Russia has not succeeded in gaining absolute control of Ukrainian airspace.

When this is the case, all that is left is “hybrid feats”, especially when the need for such feats is significantly stimulated by the domestic market, because it seems that it is no longer possible to deceive anybody abroad, perhaps not at all.

Apie kariavimo meistriškumą. Irgi kovo 16 dieną paskelbtais britų žvalgybos duomenimis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos išradingai naudojasi rusų armijos nepakankamu manevringumu. Rusai privengia tolti nuo kelių, todėl ukrainiečiai sprogdina tiltus jų maršrutuose. Be to, nors Kremliaus propaganda nurodo priešingai, Rusijai nepavyko pelnyti absoliučios Ukrainos oro erdvės kontrolės.

Kai taip, belieka „hibridiniai žygdarbiai“, ypač kai tokių poreikį reikšmingai skatina vidaus rinka, nes, panašu, užsienyje nieko apgauti nebepavyks gal jau ir su visam.

Russian propaganda TV channels and the Chechen state TV Groznyi reported on the visit of Chechen leader Ramzan Kadyrov and the Russian Duma deputy from Chechnya, Adam Delimkhanov, to the theatre of war in Ukraine.

On the one hand, for the Chechen leader and his entourage, this is a public relations move, once again emphasising his special status in the Russian political structure and in relations with the Kremlin.

Rusų propagandiniai televizijos kanalai ir Čečėnijos valstybinė televizija „Groznyi“ informavo apie Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo bei Rusijos dūmos nuo Čečėnijos deputato Adamo Delimchanovo vizitą į karinių veiksmų lauką Ukrainoje.

Viena vertus, Čečėnijos lyderiui bei jo aplinkai tai – viešųjų ryšių ėjimas, dar sykį pabrėžiant savo ypatingą statusą Rusijos politinėje struktūroje bei santykiuose su Kremliumi.

Kadyrov as the main “NewsMaker” from the battlefield (if indeed he was there), when none of the 85 Russian governors (including Moscow-annexed Crimea and Sevastopol), as well as not a single one of the 450 Duma deputies, were there.

On 14 March, the Chechen leader uploaded a one-and-a-half-minute video to the Internet, filmed, judging by a road sign, in the village of Bezimenne, in the vicinity of Mariupol, accompanied by a note to the effect that Adam (Delimkhanov) had decided to personally wish the Chechen fighters involved in the Ukrainian aggression success.

R.Kadyrovas kaip pagrindinis „žinių gamintojas“ (NewsMaker) iš karo lauko (jei iš tiesų ten buvo), kai daugiau nė vienas iš 85 Rusijos gubernatorių (įskaitant Maskvos aneksuotus Krymą bei Sevastopolį) kaip ir nė vienas iš 450 Dūmos deputatų ten nepasirodė.

Čečėnijos lyderis kovo 14 dieną į internetą įkėlė pusantros minutės trukmės vaizdo įrašą, susuktą, sprendžiant iš kelio ženklo, Bezimennės kaime Mariupolio aplylinkėse, palydėjęs jį prierašu, jog Adamas (Delimchanov) nutarė asmeniškai palinkėti Ukrainos agresijoje dalyvaujantiems čečėnų kovotojams sėkmės.

In the recording, a Duma deputy announces plans to occupy Mariupol, in connection with which a group of five thousand Chechens reported to the scene. And in the classroom of the occupied school, he seems to be distributing instructions to the officials in front of a fold-out map.

 

Įraše Dūmos deputatas skelbia apie planus užimti Mariupolį, ryšium su kuo penkių tūkstančių čečėnų grupė prisistatė į vietą. Ir, panašu, užimtos mokyklos klasėje prie išskleisto žemėlapio dalina instrukcijas valdiniams.

According to Hussein Iskhanov, who was involved in the struggle for Chechen independence in the last decade or so and is currently the head of the Vienna-based organisation Kulturverein Ichkeria (Cultural Centre Ichkeria), the plot is being twisted at the behest of the Kremlin and the Russian Federal Security Service in order to create the impression that it is not the Russian army of many thousands (according to the BBC’s Russian Service, 190 000) that is at war in the Ukraine, but only the R.I. The Russian army has a total of 190 Russian troops.

Kovose dėl Čečėnijos nepriklausomybės praėjusio mažiaus paskutinį dešimtmetį dalyvavusio, šiuo metu Vienoje veikiančios organizacijos „Kulturverein Ichkeria“ (Kultūrinis centras „Ichkeria“) vadovo Huseino Iskhanovo vertinimu, siužetas susuktas Kremliaus bei Rusijos federalinės saugumo tarnybos užsakymu, siekiant kurti regimybę, esą Ukrainoje kariauja ne daugiatūkstantinė rusų armija (BBC Rusijos tarnybos duomenimis, 190 tūkstančių kariškių), o tik R.Kadyrovui pavaldūs daliniai.

An information “soap bubble” is also being blown by Kadyrov’s “Rosgvardia” hit men to cover up Putin’s crimes in Ukraine (with Kadyrov appearing in the context of the war more often than the Russian President), and “along the way” Moscow is simply trying to antagonise Ukrainians and Chechens.

According to Iskhanov, those currently in Ukraine have nothing to do with invincibility, unlike the Chechens who fought for the republic’s independence in 1996.

Iš Kadyrovo „Rosgvardijos“ smogikų pučiamas ir informacinis „muilo burbulas“, siekiant pridengti V.Putino (R.Kadyrovą karo kontekste rodant dažniau nei Rusijos prezidentą) nusikaltimus Ukrainoje, „pakeliui“ Maskva tiesiog siekia priešinti ukrainiečius su čečėnais.

Pasak H.Iskhanovo, šiuo metu Ukrainoje esantieji su neįveikiamumu neturi nieko bendra, skirtingai nuo 1996 metais už respublikos nepriklausomybę kovojusių čečėnų.

Adam Osmaev, commander of the Chechen volunteer battalion of independent Chechen President Dzhokhar Dudayev, who is fighting on the Ukrainian side, also singles out Kadyrov’s desire to underline his “favouritism” once again.

According to him, the fighters of the Chechen battalion defending Ukraine against aggression are trying to inform their compatriots that Kadyrov’s “Rosgvardiya” is as much a traitor to the Chechen nation as the separatists of the so-called “Donbass People’s Republic” and “Luhansk People’s Republic” are to the Ukraine.

Ukrainos pusėje kovojančio nepriklausomos Čečėnijos prezidento Dzhokharo Dudayevo čečėnų savanorių bataliono vadas Adamas Osmaevas irgi išskiria R.Kadyrovo norą eilinį sykį pabrėžti savo „favoritizmą“.

Jo teigimu, Ukrainą nuo agresijos ginančio čečėnų bataliono kovotojai siekia informuoti tėvynainius, jog R.Kadyrovo „Rosgvardija“ yra tokia pat čečėnų nacijos išdavikė kaip ir vadinamųjų „Donbaso liaudies respublikos“ bei „Luhansko liaudies respublikos“ separatistai yra Ukrainos išdavikai.

By the way, Moscow “somehow” did not rush to confirm the entry of Chechen leaders into the combat zone in Ukraine, Peskov only stated that he had no knowledge of this.

This is not the first time that the Russian President’s press secretary has “planted” Kadyrov. It may well be that the expectations of the Chechen leader’s ‘favouritism’ are far removed from the reality of what is ‘hybrid’ by definition.

Beje, Maskva „kažkaip“ neskubėjo patvirtinti Čečėnijos vadeivų vojažo į kovų zoną Ukrainoje, D.Peskovas tik nurodė žinių apie tai neturįs.

Ne pirmas atvejis, kai Rusijos prezidento spaudos sekretorius „sodina“ R.Kadyrovą. Gali ir būti, jog Čečėnijos lyderio „favoritizmo“ lūkesčiai toloki nuo tikrovės, kas „hibridiška“ pagal apibrėžimą.

The “significantly hybrid” nature of the war is also indicated by the evolution of the V and Z symbols used by the Russians in the war. Ruslan Leviev, founder of the research group Conflict Intelligence Team, explains that the letter Z on the military equipment means it belongs to the Western (Zapad in Russian) Military District, while the letter V means it belongs to the Eastern (Vostok in Russian) Military District.

Kad karas „reikšmingai hibridinis“, nurodo ir rusų jame naudojamų simbolių V ir Z evoliucija. Tyrėjų grupės „Conflict Intelligence Team“ steigėjas Ruslanas Levievas aiškina, jog raidė Z ant karinės technikos reiškia jos priklausomybę Vakarų (rusiškai zapad) karinei apygardai, V – rytų (rusiškai vostok) karinei apygardai.

About a week after the war started, Kremlin propagandists saw that Z could be “twisted” for propaganda purposes and came up with a blunt cipher for the letters, with Z translating to “For Victory” (Za pobedu in Russian) and V to “Power in Truth” (sila V pravde in Russian).

Well, they also started to “twist” the interpellations, for example, by drawing Z on equipment that came from anywhere (e.g. the reserve).

Praėjus maždaug savaitei nuo karo pradžios Kremliaus propagandininkai apsižiūrėjo, jog Z galima „pasikinkyti“ propagandiniams tikslams ir sugalvojo bukoką raidžių šifravimą, Z verčiant į „Už pergalę“ (rusiškai Za pobedu), V – „Galia teisybėje“ (rusiškai sila V pravde).

Na, ir ėmė interpetacijas „sukti“, pavyzdžiui, Z piešiant ant iš bet kur (pavyzdžiui, rezervo) atvykusios technikos.

According to Mr Leviev, although the Russian Ministry of Defence has not provided any clarification on the “new mission” of Z and V. Except for the increasingly frequent “related” slogans “Za mir” (for peace), “Za pravdu” (for justice), “Zakanchivaem voiny” (we are ending the wars), “Za pacanoV” (for the boys, although the word “pacanov” may not be translated as “pacanov”) that are appearing more and more often on the Ministry’s web pages. And so on.

Pasak R.Levievo, nors Rusijos gynybos ministerija kokių nors išaiškinimų dėl  Z ir V „naujos misijos“ neteikė. Išskyrus ministerijos interneto puslapiuose vis dažniau pasirodančius „giminingus“ šūkius „Za mir“ (už taiką), „Za pravdu“ (už teisybę), „Zakanchivaem voiny“ (baigiame karus), „Za pacanoV“ (už vaikinus, nors žodžio „pacanov“ galima neversti). Ir taip toliau.

Eventually, the exercise turned into an information campaign, with Russian state TV calling the whole operation in Ukraine “special operation Z”, and Z merchandise (e.g. T-shirts) etc. being printed in Russia.

Sergei Tsiviliov, Governor of the Kemerovo region, ordered that the region he leads be renamed “KuZbass” in official documents. The Kazan Children’s Hospital organised a public action by patients for Z. According to the initiator, Vladimir Vavilov, it was also enthusiastically supported by their parents, who are indifferent to the fate of the children of Donbass.

Galų gale vajus išvirto į informacinę kampaniją, kai rusų valstybinė televizija visą operaciją Ukrainoje ėmė vadinti „specoperacija Z“, Rusijoje pradėta tiražuoti atributika (pavyzdžiui, marškinėliai) su Z etc.

Kemerovo srities gubernatorius Sergejus Tsiviliovas įsakė savo vadovaujamą sritį oficialiuose dokmentuose pervardyti į „KuZbass“. Kazanės vaikų ligoninė suorganizavo pacientų viešą akciją Z, pasak iniciatoriaus Vladimiro Vavilovo, ją entuziastingai palaikė ir jų tėveliai, nes neabejingi Donbaso vaikų likimui.

Z can be spotted in completely unexpected places – for example, on the “patriotic eggs” of the Yakutsk Bird Factory.

In a short time, the Z in Russia has turned into an almost sacred symbol, which is forbidden to make jokes. A resident of Surgut was fined 40,000 roubles for discrediting Russia’s actions in Ukraine after he left a post online commenting on the meaning of the Z on Russian military equipment with the word “zasrantsy” (Russian: zasrancy).

Unknown/unfathomable (in the mind, too, or maybe even primarily) “hybrid” paths.

Z galima užregėti visiškai netikėtose vietose – pavyzdžiui, ant Jakutsko paukščių fabriko „patriotinių kiaušinių“.

Per trumpą laiką Z Rusijoje ėmė virsti kone sakraliniu simboliu, ties kurie draudžiama juokauti. Surguto gyventojas pelnė 40 tūkstančių rublių baudą už Rusijos veiksmų Ukrainoje diksreditavimą po to, kai internete paliko įrašą, Z reikšmę ant rusiškos karinės technikos komentavęs žodžiu „apsišikėliai“ (rusiškai zasrancy).

Nežinomi/nesuvokiami (protu irgi ar gal net pirmiausia) „hibridiniai“ keliai keleliai.

Arūnas Spraunius

 

Autorius:
Voras.online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

Autorius: Voras.online